Header

  Close Menu

Babel Notice

English
IMPORTANT! This document or application contains important information about your rights, responsibilities and/or benefits. It is critical that you understand the information in this document and/or application, and we will provide the information in your preferred language at no cost to you. Please contact your local Indiana WorkOne Office near you for assistance in the translation and understanding of the information in this document and/or application.

Spanish
!IMPORTANTE! Este documento o solicitud contiene información importante sobre sus derechos, responsabilidades y/o beneficios. Es fundamental que usted entienda la información contenida en este documento y/o solicitud, y le proporcionaremos la información en su idioma preferido sin costo alguno para usted. Póngase en contacto con su oficina local de Indiana WorkOne más cercana para obtener asistencia con la traducción y comprensión de la información en este documento y/o solicitud.

Chinese – Traditional
重要信息!本文档或应用程序包含有关您的权限、责任和/或利益的重要信息。请务必要理解本文档和/或应用程序中的这些信息,而我们也将免费为您提供所需语言版本的这些信息。有关本文档和/或应用程序中的信息翻译和理解的事宜,请向您当地最近的印第安纳州 WorkOne 办事处寻求帮助。

Vietnamese
QUAN TRỌNG! Tài liệu hoặc đơn yêu cầu này chứa thông tin quan trọng về các quyền, trách nhiệm và/hoặc lợi ích của bạn. Việc bạn hiểu rõ thông tin trong tài liệu và/hoặc đơn yêu cầu này rất quan trọng, và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ bạn muốn mà không tính phí. Hãy liên hệ với Văn phòng WorkOne Indiana gần vị trí của bạn để được hỗ trợ về dịch thuật và hiểu rõ thông tin trong tài liệu và/hoặc đơn yêu cầu này.

Tagalog
MAHALAGA! Ang dokumentong ito o aplikasyon ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan, pananagutan at/o benipisyo. Napakahalaga na nauunawaan mo ang impormasyong nasa dokumentong ito at/o aplikasyon, at ilalaan namin ang impormasyon ayon sa gusto mong wika nang wala kang babayaran. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong lokal na Opisina ng Indiana WorkOne na malapit sa inyong lugar para matulungan sa pagsasalin at pag-unawa sa impormasyong nasa dokumentong ito at/o aplikasyon.

French
IMPORTANT ! Ce document ou cette demande contient des informations importantes concernant vos droits, responsabilités et/ou avantages. Il est essentiel que vous compreniez les informations contenues dans ce document et/ou cette demande, que nous pouvons vous communiquer gratuitement dans la langue de votre choix. N’hésitez pas à contacter le bureau WorkOne Indiana proche de chez vous pour obtenir de l’aide concernant la traduction et la signification des informations contenues dans ce document et/ou cette demande.

Haitian Creole
AVI ENPÒTAN! Dokiman oubyen aplikasyon sa genyen enfòmasyon ki enpòtan konsènan dwa, responsablite, ak/oswa benefis ou yo. Li enpòtan ke ou konprann enfòmasyon ki nan dokiman ak/oubyen aplikasyon sa, e n ap bay enfòmasyon an nan lang ou prefere a, san ou pa peye anyen. Tanpri kontakte Biwo WorkOne Indiana ki toupre w la pou èd nan tradiksyon ak pou konprann enfòmasyon ki nan dokiman ak/oubyen aplikasyon sa.

Portuguese
IMPORTANTE! Este documento ou aplicativo contém Informações importantes sobre os seus direitos, responsabilidades e/ou benefícios. É importante que você compreenda as informações contidas neste documento e/ou aplicativo, e nós iremos fornecer as informações em seu idioma de preferência sem nenhum custo para você. Favor, entre em contato com o seu local Indiana WorkOne Office perto de você para obter a assistência na tradução, e compreensão das informações contidas neste documento e/ou aplicativo.

Arabic
مهم ح ت ! وث ال هذه ت وي ي ال أو ق ة ط ل ب ع ل ى ع م عن مهمة ل ومات ح ق وق ك أو م ي ات سؤول ك ات إعان أو ك ذل من أي أو ك
اا ع م. ي ة الأهم ومن م ب أن ك ان ت مات ال ف هم ل و م ال ت م ن ة ضم ي ف وث ال هذه ي ق ة و/ ال أو ط ل ب، و سوف ن زودك ب هذه
ال غ ل ب ل ومات م ال ت ك ضف م أي دون ل ة ل ك ت ف ة ل ع ى جر ي ك . اُ صال الات ب رب أق ك م ت ب WorkOne ل ي مح
ل دُ ي ف ك ولاُ ة ان د إُن ل ا صول ل ح ع ال ل ى م ساعدة مة ر ت ي ف هم وف ت ال ل ك ت ل ومات م ي ال ش ت ت مل ل ع ي ها
وث ال هذه ي ق ة و/ ال أو ط ل ب .

Russian
ВАЖНО! В этом документе или заявлении содержится важная информация о ваших правах, обязанностях и/или льготах. Для нас очень важно, чтобы вы понимали приведенную в этом документе и/или заявлении информацию, и мы готовы бесплатно предоставить вам информацию на предпочитаемом вами языке. Обратитесь в ближайшее отделение Indiana WorkOne Office, где вам помогут с переводом и пониманием указанной в этом документе и/или заявлении информации.

Korean
중요! 이 문서 또는 신청서에는 귀하의 권리, 책임 및/또는 혜택에 대한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서 및/또는 신청서의 정보를 반드시 이해해야 하며, 원하는 언어로 번역된 정보를 무료로 받으실 수 있습니다. 이 문서 및/또는 신청서 정보를 번역하고 이해하는 데 도움이 필요하시면 가까운 Indiana WorkOne Office에 문의하십시오.

Burmese
သတိျပဳရန္။ ဤစာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားစသည့္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္နားလည္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ သင္လိုခ်င္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။ ဤစာရြက္စာတမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာျပန္ရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္ အကူအညီလိုပါက သင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသတြင္း Indiana WorkOne Office ကို ဆက္သြယ္ေပးပါ။__