EO Reference Materials

Policy Guidance:

DWD Policy 2016-09 EO Policy

 

EO Notice/Poster:

 

 

Forms, Guides, & Checklists

 

Helpful EO Links & Resources

 

¡IMPORTANTE!  Este documento contiene información importante sobre sus derechos, responsabilidades y/o beneficios.  Es importante que usted entienda la información en este documento.  Nosotros le podemos ofrecer la información en el idioma de su preferencia sin costo alguno para usted.  Llame al (317) 450-4227 para pedir asistencia en traducir y entender la información en este documento.

LƯU Ý QUAN TRỌNG! Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền hạn, trách nhiệm và/hoặc quyền lợi của quý vị. Việc hiểu rõ thông tin trong tài liệu này là rất quan trọng, và chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho quý vị thông tin này bằng ngôn ngữ mà quý vị ưa dùng. Hãy gọi (317) 450-4227 để được hỗ trợ về việc thông dịch và hiểu thông tin trong tài liệu này.